• king
  • culture

ภูมิปัญญาไทย

การสร้างภาพประดับมุก
การสร้างภาพประดับมุก
การสร้างภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ
การสร้างภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ
การปั้นแกะสลักขี้ผึ้ง
การปั้นแกะสลักขี้ผึ้ง
การทำหุ่นเขาสัตว์
การทำหุ่นเขาสัตว์
การทอผ้าอ่างศิลา-บ้านปึก
การทอผ้าอ่างศิลา-บ้านปึก

ข่าวสาร กิจกรรม

ในหัวข้อ “Museum for All”อะไรก็เกิดขึ้นได้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้และความสนุก...