สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

www.m-culture.go.th/nan

 

 

 วัฒนธรรม  มัลติมีเดีย
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวติดดาว
 4. ข่าวฝึกอบรม
 1. ข้อมูลวัฒนธรรม
 2. องค์ความรู้
 3. ข้อมูลเผยแพร่
 4. ดาวน์โหลด

เป็นประเพณีมงคลที่สำคัญยิ่ง นิยมกระทำในหลายโอกาส เพื่อความเป็นสิริมงคล การมีชีวิตอยู่สุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภัย...

จัดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม-ต้นเดือนมกราคม ของทุกปี ซึ่งแต่ละตำบลจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแต่ละปี...

ข้าวหลามเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งในสมัยก่อนคนไทยจะใช้กระบอกไม้ไผ่ในการหุงข้าวด้วย...

แอ๊บข้าว เป็นภาชนะที่ใส่ข้าวนึ่งของกลุ่มชนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

Banner ประชาสัมพันธ์

 •          

       วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณาเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย

 •    

       หลังวันออกพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการ "ตักบาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามคำพระว่า "เทโวโรหณะ" แปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก

       สมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม และเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ สังกัสสะนคร การที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า "เทโวโรหณะ" ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 

ติดต่อสำนักงานวัฒนธรมจังหวัดน่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000  โทรศัพท์ 054 711650-1

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

เว็บลิงก์

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • หอภาพยนตร์
 • e-mail กระทรวงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน