•  

   

  ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
  พระราชทานให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน คหบดี และประชาชนทั่วไป
  ที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร  

                               จังหวัดน่าน มีเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ พระอารามหลวง  ดังนี้ 

  -วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน  
  เจ้าภาพ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัดมหาชน 

  -วันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน  เจ้าภาพ : นายประยูร ไชยสุวรรณ 

  -วันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง  อ.ภูเพียง  จ.น่าน   เจ้าภาพ : ธนาคารกสิกรไทย 

  -วันอังคาร ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วัดพญาภู  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน   เจ้าภาพ คือ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

   

   

   

   

 วัฒนธรรม  มัลติมีเดีย
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวติดดาว
 3. ข่าวกิจกรรม
 4. ข่าวฝึกอบรม

เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม...

ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จัง...

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย์...

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนศาส...

 1. ข้อมูลวัฒนธรรม
 2. องค์ความรู้
 3. ข้อมูลเผยแพร่
 4. ดาวน์โหลด

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลออกพรรษา เดือนตุลาคม ของทุกๆปี โดยชาวเมืองน่านจะร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ...

เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ แต่ก่อนได้กำหนดว่าให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกครั้งที่มีงานตานก๋วยสลาก (ถวายทานสล...

แต่เดิมงานประเพณีแข่งเรือ เกิดจากการที่ผู้คนชาวเวียงสา ซึ่งส่วนใหญ่มีบ้านเรือน อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และมีการสัญจรไปมากันโด...

Banner ประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อสำนักงานวัฒนธรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

เว็บลิงก์

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • หอภาพยนตร์
 • e-mail กระทรวงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน