กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม