อำเภอทับคล้อ

 
 

 

นายอำนวย พานทอง

นายอำเภอทับคล้อ

 

นางยุพาพิน  ตาลเลี้ยง

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ผู้ประสานงานวัฒนธรรม

อำเภอทับคล้อ

ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร
 
ประวัติและความเป็นมา 
“ อำเภอทับคล้อ ” เป็นชื่ออำเภอหนึ่ง ของจังหวัดพิจิตร    ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  113  สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 235,964 ไร่หรือประมาณ  378.287  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 กับ09 และเส้นแวงที่101กับ100องศา370 ลิปดา ตะวันออก   มีรูปร่างคล้ายกับหัวมังกร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 330 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีรอยต่อติดกับชายแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ  ด้วยทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทาง เดิมอำเภอทับคล้อ  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตะพานหิน ต่อมาทางราชการได้แยกพื้นที่และยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2530  และสร้าง ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ    ตั้งอยู่ บ้านวังเดือนห้า  หมู่ที่ 2 ต.ทับคล้อ    อ.ทับคล้อ เดิมทับคล้อมีชื่อเรียกว่า  “  บ้านตะคร้อ”  ซึ่งเป็น การเรียกชื่อตามลักษณะธรรมชาติ  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ  มีต้นตะคร้อขึ้นอยู่มากมากในพื้นที่  คำว่า ”ทับ” หมายถึงที่พักข้างทาง จึงเรียกว่าทับตะคร้อ  ต่อมาเรียกเพี้ยนไปเป็น  บ้านทับคล้อ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามภายใต้ผู้นำประเทศ คือ จอมพล  ป.พิบูลสงครามในช่วงวันที่ 8  ธันวาคม พ.ศ. 2484  ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่อรัญประเทศ  สมุทรปราการ  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี ปัตตานีมีการต่อสู้กันระหว่างทหารและยุวชนไทยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก  รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ได้มีคำสั่งให้กองทัพไทยยุติการต่อต้านและยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปยังพม่า  ทำให้ไทยต้องประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นเหตุให้อังกฤษและอเมริกา ฝรั่งเศสโกรธไทยมากและนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในไทย  ทำให้ประชาชนไทยเดือดร้อนมาก    ม.ร.ว.เสนีย์   ปราโมทย์    เอกอัคราชทูตไทยประจำ กรุงวอชิงตัน ได้จัดตั้งเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น รัฐบาลจอมพล  ป. พิบูลสงคราม  ได้วางแผนเตรียมย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงให้มีการสร้างทางและเกณฑ์ประชาชนในที่ต่างๆ ขนไม้ขึ้นไปทำทางและเตรียมสร้างเมือง  แต่ต่อมาสภาผู้แทนราษฎร์ลงมติไม่อนุมัติ  เพราะเห็นว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่กันดาร  และมีไข้ป่าชุกชุม  รัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมได้  จึงต้องทำให้  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี    สงครามได้ยืดเยื้อมาจนถึง วันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2488   ญี่ปุ่นถูกอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ   ทำให้คนญี่ปุ่นเสียชีวิตเพราะแรงระเบิดทันที 700,000 คน และตายในเวลาต่อมาอีก 700,000 คน   รัฐบาลญี่ปุ่นต้อขอยอมแพ้   สงครามโลก ครั้งที่ 2  จึงยุติลงในวันที่ 14   สิงหาคม  2488 จากแนวคิดของผู้นำที่จะย้ายเมืองหลวง ทำให้ ตะพานหิน ได้รับการพัฒนามีการสร้างโรงแรม และร้านค้ามากมาย  มีการเปลี่ยนแปลงทางการคมนาคมเจริญอย่างรวดเร็ว   ด้วยเหตุนี้ทำให้ทางราชการได้แยกพื้นที่ทับคล้อออกจากอำเภอตะพานหิน และได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอและอำเภอในช่วงเวลาต่อมา

 

วันที่เผยแพร่ :

Sunday, 06 October 2013