กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๒

นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม

นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

วัน เดือน ปี เกิด
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วันเข้ารับตำแหน่ง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประวัติการศึกษา
- การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติการทำงาน
- รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- เลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๓ สังกัดสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share