กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๕๗

ดร.ปรีชา กันธิยะ


           ดร.ปรีชา กันธิยะ 

           วันเข้ารับตำแหน่ง
           ● ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
           วันที่เกิด/สถานที่
           ● ๗ เมษายน ๒๔๙๗
 
            ประวัติการศึกษา
            ● วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ● ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            ● ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสยาม
 
            ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ
            ● ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๔๖
               ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
            ● ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
               ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
            ● ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
               ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา
            ● ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
               ตำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
            ● ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
               ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
            ● ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน
               ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา
 
            เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
            ● มหาวชิรมงกุฏ ปี ๒๕๕๒
            ● ประถมาภรณ์ช้างเผือก ปี ๒๕๔๘
            ● ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๔๕
            ● เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี ๒๕๔๓
            ● ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ปี ๒๕๓๙
            ● เหรียญพิทักษ์เสรีชน ปี ๒๕๓๔
            ● ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๓๔
            ● ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๓๒
            ● เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ ปี ๒๕๓๑
            ● ตริตาภรณ์ช้างเผือก ปี ๒๕๒๘
            ● จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ปี ๒๕๒๔แชร์


Facebook share Twitter share LINE share