กระทรวงวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการของหน่วยงาน ในสังกัด”

พันธกิจ

๑. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๓. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

๑. การบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๒. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share