กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑๑/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


(จำนวนคนอ่าน ๔๑๑ คน)

  • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยื่นใบสมัคร พร้อมภาพถ่ายการสวดมนต์ทั้งโรงเรียน จำนวน ๒ ภาพ สถานศึกษาสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ๑ ทีม ประเภททีมชายล้วน ๑ ทีม ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ๑ ทีม ประเภททีมชายล้วน ๑ ทีม (สำรองได้ทีมละ ๒ คน) โดยจัดส่งใบสมัครให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร อย่างช้าภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมใบสมัครส่งกรมการศาสนา และจะดำเนินการประกวดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับวัน เวลา สถานที่จัดประกวด ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จะแจ้งให้โรงเรียนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ทราบภายหลังอีกครั้ง ในการนี้ั้ ท่านสามารถ Download เอกสารหลักเกณฑ์และใบสมัคร ได้ที่ www.m-culture.go.th/phichit โดยส่งใบสมัครได้ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๖-๖๑๒๖๗๕-๖ ต่อ ๑๐๖ หรือส่งทางอีเมล์ misspayu@hotmail.com และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕-๖ โทรสาร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๖ (นางยุพาพิน  หาญธัญกรรม)


เอกสารแนบ
แบบใบสมัคร
หลักเกณฑ์การประกวด


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share