กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/๑๑/๒๕๖๑

งานประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย “พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย”


งานประชุมสัมมนานานาชาติด้านวัฒนธรรมระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ "พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย”
(Heritage Protection: The Asian Experience)
วันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
ณ หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 
การสัมมนาจัดเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลสดภาษาไทยตลอดรายการ
 
 

                
                งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับนิยามของวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม และการพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ว่ามีความแตกต่างจากแนวทางของตะวันตกโดยมีนัยสำคัญอย่างไร งานสัมมนาจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมในบริบทของเอเชีย (ซึ่งในที่นี้ ไม่รวมถึงภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก) ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก้าวหน้าไปเร็วมาก สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการสัมมนานานาชาติระดับภูมิภาคเอเชีย หัวข้อ "พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้าประสาชาวเอเชีย” (Heritage Protection: The Asian Experience) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสัมมนาครั้งนี้ จะมีนักคิด ผู้เชี่ยวชาญ และนักปฏิบัติการด้านมรดกวัฒนธรรม มาศึกษาวิเคราะห์ความหมายของคำว่า ‘วัฒนธรรม’ ‘มรดกวัฒนธรรม’ และ ‘การพิทักษ์มรดกวัฒนธรรม’ ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในปัจจุบันเราจะพบว่า ขนบ ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีอยู่แล้วอย่างเพียบพร้อม โดยได้สร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ของชาติต่างๆ ในยุโรปที่ทำแล้วสำเร็จในศตวรรษที่ 19 และ 20 ทฤษฎีพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่จึงสะท้อนให้เห็นแต่ประสบการณ์ของยุโรปเท่านั้น งานสัมมนาครั้งนี้ วิทยากรซึ่งเป็นชาวเอเชียทั้งหมด ได้รับเชิญมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวจากมุมมองของชาวเอเชีย โดยตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และประสบการณ์ของแต่ละประเทศทั่วทวีปเอเชียเพื่อพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
                ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่สภาพแวดล้อมหรือถิ่นฐานที่ตั้ง การสัมมนาครั้งนี้ หวังที่จะเข้าใจปัญหาและอุปสรรคของการพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมของเอเชีย เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลวในการอนุรักษ์ และถอดบทเรียนประสบการณ์ของเอเชียโดยชาวเอเชียเอง นอกจากนี้ วิทยากรจะเสนอกลยุทธ์การพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมที่น่าจะเหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองในเอเชีย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บทบาทของกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบธุรกิจ หัวข้อการสัมมนาแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อย่อย อภิปรายโดยใช้เวลาครึ่งวัน ดังนี้
 
- มรดกวัฒนธรรมคืออดีตที่ยังมีชีวิต (Heritage is the Living Present of the Past)
- ประชาชนกับความเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม (People taking ownership of heritage)
- จะใช้กฎหมายเพื่อปกป้องมรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร (How to put law to work on behalf of heritage protection?)
- พลังของผู้ประกอบธุรกิจจะส่งเสริมการปกป้องมรดกวัฒนธรรมได้อย่างไร (How can entrepreneurial energies complement heritage protection?)
             
  วิทยากรจาก 12 ประเทศในทวีปเอเชีย จะมาอภิปรายประเด็นสำคัญภายใต้หัวข้อบทความสัมมนาของแต่ละท่าน ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาจะได้รับบทคัดย่อของวิทยากรทุกท่าน สยามสมาคมฯ จะจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความสัมมนาฉบับเต็มในปี 2562 ภายหลังจบงานสัมมนาแล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำหนดการ หัวข้อสัมมนา และประวัติย่อของวิทยากร ได้ที่ conference2019.siam-society.org ซื้อบัตรราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน ! มีบัตรราคาพิเศษสำหรับข้าราชการและนิสิตนักศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               The Pan-Asia Conference on "Heritage Protection: The Asian Experience” Date: Friday 25th and Saturday 26th January 2019 Place: At The Siam Society Under Royal Patronage, Bangkok, Thailand At a time of rapid economic, technological, and social changes, the Siam Society Under Royal Patronage, a leading Thai civil society organisation in the field of cultural heritage together with the Ministry of Culture and Tourism Authority of Thailand, is hosting a conference entitled "Heritage Protection: The Asian Experience”, held in the English language, in Bangkok, on 25th – 26th January 2019. The conference will bring together Asian thinkers, professionals, and practitioners in the field of cultural heritage protection who will examine the meaning of "Culture”, "Cultural Heritage”, and "Cultural Heritage Protection” in Asian nations. A well-developed corpus of conventions, guidelines, and internationally accepted best practices for cultural heritage protection already exists, which largely arose out of successful European experiences in heritage protection in the 19th and 20th centuries; hence, it is only natural that heritage protection theories reflect such European experiences. This conference invites Asian speakers to describe cultural heritage from an Asian perspective, recognising the diversity of cultures and cultural heritage protection experiences across the Asian continent. The speakers will look at various aspects of the Asian experience of cultural heritage protection within diverse Asian settings to determine: what are the main obstacles to successful heritage protection; what works and what does not; what lessons can be drawn for Asian people from Asian experiences? Furthermore, they will suggest cultural heritage protection strategies most likely to be effective within the Asian socio-cultural and political contexts, focusing on community involvement, the role of law, and entrepreneurs’ contributions. The conference will be divided into four sub-themes, each addressed in one of the four half-day panel discussions: Heritage is the living present of the past.
People taking ownership of heritage.
How to put law to work on behalf of heritage protection?
How can entrepreneurial energies complement heritage protection?

Speakers from twelve nations will participate on the panels, each delivering a 20-minute oral summary of the main points of their respective papers. (The abstract of each paper will be published in the Conference Booklet to be distributed to all the attendees.) A moderator will pose questions, solicit audience participation, and conclude the sessions. At the end of the conference, two seminar rapporteurs will synthesize key points and themes that arose during the four sessions. A book compiling the conference papers will come out in 2019 for widespread distribution throughout the Asian region.
Please find the program and more information about speakers and registration at the attached file or visit the conference webpage at conference2019.siam-society.org
Early bird ticket can be purchased from now until 30 November!
We have special rates for government officials and students!"Knowledge Gives Rise to Friendship" was adopted as the Siam Society's motto in 1924,

to convey the message that the search for knowledge is the bridge to friendship between people of all nations.The Siam Society Under Royal Patronage
131 Asoke Montri Road, Sukhumvit 21, Bangkok 10110, Thailand
Tel. +66 (0) 2661 6470-3, Fax. +66 (0) 2258 3491, e-mail: info@siam-society.org
Web site: http://www.siam-society.org/, www.siamese-heritage.org
Office Hours: Tuesday - Saturday, 9.00 a.m. - 5.00 p.m.


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share