กระทรวงวัฒนธรรม

ที่ปรึกษารัฐมนตรี


ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโททางการปกครอง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโททางบริหารธุรกิจบัณฑิต : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. ๔๒๑๒) : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • MANCHESTER UNIVERSITY ENGLAND : Graduate Cert. in Senior Management
 • INSTITUTE for TAX ADMINISTRATION U.S.A : Cert. in Public Budgetting and Finance Management
 • สถาบันพระปกเกล้า : การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. ๑)
 • วิทยาลัยการปกครอง : นักปกครองระดับสูง (นปส. ๓๔)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO.๑๑)
 • สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)
  • Audit Committee Program (ACP)
  • Director Accreditation Program (DAP)
  • Director Certification Program (DCP)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน : ผู้บริหารระดับสูง (วตท. ๙)
 • หอการค้าไทย : Top Executive Program in Commerce and Trade ( TEPCoT ๔ )
 • สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย : University Governnance Program ( UGP. ๒ )
 • สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.๑)
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) : นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะฯ(บกส.๑)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) : การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง(พตส.๓)
 • สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.๑)
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน(วพน.) : ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน(วพน.๓)
 • ศาลรัฐธรรมนูญ : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.๒)
ประสบการณ์การทำงาน (ที่สำคัญ)

ทางราชการ

 • ประธานกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ
 • ปลัดกรุงเทพมหานคร
 • รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
 • กรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม. )
 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน. )
 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน )
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
 • อนุกรรมการไต่สวนฯ (หลายคณะ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • อนุกรรมการดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฏหมายที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพที่ก่อให้เกิดภาระแก่การประกอบอาชีพหรือธุรกิจของบุคคลโดยไม่จำเป็น คณะกรรมการพัฒนากฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบงานบุคคล และค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BAFS)

ทางนิติบัญญัติ

 • อนุกรรมาธิการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
 • อนุกรรมาธิการแก้ไชปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดงภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
 • กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ทางสังคม

 • อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานนักศึกษาการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส. ๑ ) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.๔๒๑๒) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • กรรมการสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • กรรมการจัดหาทุนและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ทางวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • วิชาการพัฒนาองค์การ
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วิชาองค์การและการจัดการ
  • วิชาการบริหารงานบุคคล
  • วิชามนุษย์กับสังคม
  • วิชาหลักรัฐศาสตร์และการบริหาร
  • วิชาหลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิชาการบริหารรัฐกิจ (หลักสูตรปริญญาโท)
 • อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิชากฎหมายทรัพย์สิน (หลักสูตรปริญญาโท)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • วิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก)
 • กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
 • กรรมการสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share