กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๒/๒๕๖๒

รับสมัครโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๒


                กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปี 2562 (Thai Film Pitching Project at Cannes 2019) และเทศกาลภาพยนตร์อื่นๆ โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มาที่
๑) ส่งโครงการด้วยตนเอง
๑.๑) กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ทาง  https://goo.gl/GQFT2Q  และแนบเอกสารทางอีเมล์ที่ m.culmovie@gmail.com
๑.๒) ส่งโครงการ พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๔ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐-๒๒๐๙-๓๕๑๙ โทรสาร ๐-๒๒๐๙-๓๕๒๖
๒) ส่งโครงการทางไปรษณีย์
ส่งโครงการ พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ตามที่อยู่ข้างท้ายนี้ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของกำหนดเวลาส่งโครงการ
ที่อยู่ :- กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๔ อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
วงเล็บมุมซอง
"ประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ โทร. ๐-๒๒๐๙-๓๕๑๙ คุณเพิ่มพล โทรสาร ๐-๒๒๐๙-๓๕๒๒ หรือสายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕ หรือ เว็บไซต์ http://www.m-culture.go.
 
ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share