กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๔/๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Film Pitching Project ๒o๑๙)


                     ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีประกาศการประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Film Pitching Project 2019) แล้ว นั้น

                    บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒(Thai Film Pitching Project 2019) ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้วมีมติตัดสินผลการประกวด จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

                       ๑. เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง (Arnold is a model student) โดย นายสรยศ ประภาพันธ์ และนายดรสะรณ โกวิทวณิชชา

                       ๒. เรื่อง "๕๑ แอนผจญภัย” (51 Faces of Anne) โดย นายคงเดช จาตุรันต์รัศมี และนายโสฬส สุขุม

                       ๓. เรื่อง "ดอยบอย” (Doi boy) โดย นายนนทวัฒน์ นำเบญจพล และนางสาวสุภัชา ทิพเสนา

                   กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่สนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Film Pitching Project 2019) ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส กรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่สามารถเดินทางได้

                     จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share