กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดโครงการวันพระพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางธนพร จินาพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดโครงการวันพระพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติศาสนพิธีและฝึกปฏิบัติมารยาทไทย ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นักเรียนและ ประชาชนบ้านคึมชาด จำนวน  ๑๐๐ คน ณ วัดคึมชาด ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share