กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๒

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพถ่าย


 
#หลักเกณฑ์การส่งภาพถ่าย
1. การส่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นภาพ และส่วนที่เป็นคำอธิบายภาพในรูปแบบไฟล์ MS Word
2. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 10 ภาพ และตั้งชื่อภาพแต่ละภาพให้ถูกต้องตามเกณฑ์ ดังนี้ ชื่อผู้ถ่ายภาพ_ลำดับของภาพ เช่น นายวินัย_01,นางสาวพอเพียง_01 เป็นต้น
3. ส่งไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน .JPEG , .JPG หรือ TIFF กำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality โดยมีขนาดด้านยาที่สุดไม่ต่ำกว่า 4,800 พิกเซล และขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล
4. ภาพที่ส่งต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพ
5. ในแต่ละภาพต้องระบุข้อมูลของภาพ เช่น วัน เวลา สถานที่ ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน คำอธิบายภาพ(ไม่เกิน 2 บรรทัด) หมวดหมู่ภาพ (พระราชพิธี , กิจกรรมเฉลิมฉลอง) จัดส่งพร้อมภาพถ่ายในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word
6. ไฟล์ภาพไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถปรับแต่งภาพ แสง สี น้ำหนักของภาพ ลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกได้
7. กระทรวงวัฒนธรรมมีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพ ไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การจัดพิมพ์ภาพผลงาน การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการส่งภาพ
8. สามารถส่งภาพถ่ายได้ที่ Email : pic.culture2562@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ .Zip ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกภาพประวัติศาสตร์คร้ังสำคัญของชาติ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share