กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

คณะผู้ทรงคุณวุฒิและ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ฯลฯ


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวบุษรินทร์ ทัศบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  นางสาวทิพวรรณ พ่อขันชาย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอธิวัจน์ ชุบไธสง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  พร้อมด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิและ ข้าราชการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช และโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลน้ำปลีก บ้านดงบัง ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองฯ

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองฯ

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย คณะติดตามและประเมินผลได้เยี่ยมชม กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชทั้ง ๒ แห่ง และชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลาค้าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและชุมชนท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  มีผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลาค้าว เด็ก เยาวชน ชาวบ้านดงบัง ตำบลน้ำปลีก และบ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว ร่วมให้การต้อนรับและจัดแสดงกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share