กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๖/๒๕๖๒

นายขจร มุกมีค่า

นายขจร  มุกมีค่า

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

วัน เดือน ปี เกิด
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
- คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี)
- โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม กรุงเทพมหานคร (ม.ศ.๑-๕)
 - โรงเรียนสามัญวัดหนัง กรุงเทพมหานคร (ป ๑-๗)
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
- พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๖๐ รองอธิบดีกรมศิลปากร
- พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร
 - พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร
 -พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗    ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี กรมศิลปากร
 -พ.ศ.๒๕๕๓    ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา กรมศิลปากร /รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี กรมศิลปากร
  - พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๓     ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี กรมศิลปากร
พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๘    นักโบราณคดี ๕ - ๘ว. สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่  อุบลราชธานี (สำนักงานศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี) กรมศิลปากร
  -  พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๘      นักโบราณคดี ๓ - ๕ กองโบราณคดี กรมศิลปากร
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง
-เกียรติบัตร โล่ และเข็ม นักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ประกาศนียบัตรผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-เกียรติบัตร กรรมการตัดสินการประกวดต้นเทียน ประเภท ก. ข. งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอ 
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- เกียรติบัตร กรรมการตัดสินต้นเทียน ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก งานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share