กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑o/๒๕๖๒

นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  นางสาวปรารถนา  มงคลธวัช  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดกิจกรรมและแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสำนักงานโดยร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดของ ว่าที่ร้อยตรีจักริน  บุญตาม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และ นายสุภัทรชัย  ภู่ดัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share