กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑o/๒๕๖๒

นิทรรศการองค์ความรู้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค


แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น ๔ ส่วน
ส่วนที่ ๑ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ"เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา”
ส่วนที่ ๒ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”
 ส่วนที่ ๓ การแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ "ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน”
 ส่วนที่ ๔ จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง "เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย”
 
ส่วนที่ ๑ อาคารจัดแสดงนิทรรศการ"เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” ขนาด ๓,๖๐๐ ตรม. เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๒๒.๐๐ น. ของทุกวันและจัดทำอารยะสถาปัตย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุแบ่งเป็น ๓ ห้อง ประกอบด้วย
       

 

      ห้องที่ ๑ นิทรรศการ"มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช”แสดงองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยรัตนโกสินทร์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขั้นเตรียมการพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคม เฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบ พระนครโดยขบวนพระยุหยาตรทางสถลมารค การเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล รูปแบบการนำเสนอ § แสดงเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านจอ LCD และแท่นอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา § ฉายภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านจอ LED PANORAMA SCREEN ขนาด ๒x๑๔ เมตร § ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับผู้สนใจสืบค้นและศึกษาข้อมูลองค์ความรู้พระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
             ห้องที่ ๒ การแสดงแสง สี เสียงสื่อผสม "นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ของห้วงเวลาอันสำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำถึงความปิติยินดียิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ตามราชประเพณีเพื่อเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและอาณาจักรสืบไปโดยการฉายภาพ 3 มิติเสมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงบนจอ LED VISUAL PANORAMA ความยาว ๔๐ เมตร ในรูปแบบ ๑๘๐ องศา ประกอบการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ด้วยเรือพระราชพิธีจำลอง ๕๒ ลำ จัดรูปขบวนเรือ ตามแบบแผนสืบมาแต่โบราณ ประกอบเสียงกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย จัดแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดนิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า ( ใช้เวลา รอบละ ๒๕ นาที ) ปกติวันละ ๓ รอบ ๑๖.๐๐ น. , ๑๘.๐๐ น. และรอบ ๒๐.๐๐ น. รอบพิเศษสำหรับหมู่คณะ เวลา ๑๐.๐๐ น. , ๑๒.๐๐ น.  และ๑๔.๐๐ น. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม เครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รอบละ ๔๘๐ ที่นั่ง
            ห้องที่ ๓ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน "ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” แสดงองค์ความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รูปแบบการนำเสนอ § ฉายภาพขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านจอ LED SCREEN § จัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค § ฉายภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ผ่านจอ LED SCREEN § SOUND DOME กาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราชลมารค พร้อมจำลองภาพเรือ ๕๒ ลำประกอบ คำบรรยายลักษณะและความสำคัญของเรือแต่ละลำ  จัดแสดงหุ่นแสดงการแต่งกายของพนักงานประจำเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
 

 

ส่วนที่ ๒ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ "ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร” จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำพร้อมสาธิตการเห่เรือโดยกองทัพเรือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (จำลอง) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ (จำลอง) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช (จำลอง) เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ (จำลอง)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก ๔ ภูมิภาคและการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครนอก ละครใน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จัดแสดงวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
 
ส่วนที่ ๓ แสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม เฉลิมพระเกียรติฯ "ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน”  แบ่งเป็น ๓ องก์
องก์ ๑ สายธารแห่งพระบารมี วิถีชีวิตคู่สายน้ำ วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำที่ผูกพันครั้งโบราณกาลพระราชประเพณีการเสด็จทางน้ำ "ขบวนพยุหยาตราชลมารค”
องก์ ๒ งามล้ำขบวนเรือพระราชพิธี ความวิจิตร ตระการตาของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
องก์ ๓ เฉลิมราชย์องค์นฤบดี ปฐพีเป็นสุข พระราชกรณียกิจต่างๆเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
 
ส่วนที่ ๔ จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียง "เอมอิ่มสุขสันต์ ครบครันสำรับไทย” § เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
(วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีโรงครัวพระราชทานที่ท้องสนามหลวง)
 

ตารางการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ในการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๔ ตุลาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ลานการแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”

 

วันที่แสดง

ชื่อชุดการแสดง/รายละเอียด

จำนวนนักแสดง

ผู้รับผิดชอบการแสดง


๒๔ ต.ค. ๖๒

๑๘.๑๕ น.  

 

๑๘.๓๐ น.

 

 

๑๘.๕๐ น.

๑๘.๕๐ น.

 

 

๑๘.๕๕ น.

๑๙.๔๕ – ๒๑.๑๕ น.

 

  นักแสดงยืนประจำจุด เตรียมแสดง  ณ ลานการแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง

  พิธีเปิด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริวเณพิธี

  ประธานในพิธีเดินไปชมการแสดง      

  สาธิตการเห่เรือ (๒.๓๐ นาที)

  การแสดงพิเศษชุด "รวมใจไทย เทิดไท้     องค์ราชัน” (๒.๓๐ นาที)

  ประธานในพิธีเดินต่อไปยังอาคารนิทรรศการฯ

  การแสดงชุด "ร้อยรวมใจ สานสายใย เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐”

  การแสดงชุด "เทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐”

  การแสดงเห่เรือ

  การแสดงโขน เรื่อง "รามเกียรติ์ ตอนแสนยานุภาพองค์อัมรินทร์”  

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๒

๒๕๐

 

 

๑๐๐

 

๑๕๐

 

๑๑๒

 

๕๙

 

 

 

 

 

 

 

กรมกิจการพลเรือทหารเรือ

สวจ.ขอนแก่น

อพท.๗ สุพรรณบุรี

 

สวจ.ขอนแก่น

 

อพท./

อพท.๗ สุพรรณบุรี

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

วนศ.อ่างทอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


๒๕ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "ดอกคูนเสียงแคนแดนอีสาน
สุขสราญใต้ร่มพระบารมี”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครชาตรีทรงเครื่องใหญ่ เรื่อง  "มโนรา ตอนพระสุธนเลือกคู่ – ระบำไกรลาศสำเริง”

๑๐๐

 

๑๑๒

 

๕๐

สวจ.ขอนแก่น

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

วนศ.ลพบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒๖ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "ฟ้อนเอิ้นขวัญ ถวายราชันแห่งแผ่นดิน”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า องค์ราชัน” โขน เรื่อง "รามเกียรติ์ ชุดสัจจะอธรรมร้ายนารายณ์อวตาร (นารายณ์ปราบ  นนทุก รามาวตาร” 

๑๐๐

 

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.ขอนแก่น

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๒๗ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดง "เพลงพื้นบ้าน คล้องช้าง คล้องใจไทยทั้งชาติ เฉลิมราชย์องค์ราชัน

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า องค์ราชัน” โขน เรื่อง "รามเกียรติ์ ชุดกลมารหยาบหยามพระรามประชุมทัพ (ทศกัณฐ์ลักสีดา พระรามได้พล)”

๑๒๐

 

๑๑๒

 

๗๐

สมาคมเพลงพื้นบ้าน ภาคกลางประเทศไทย

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร


๒๘ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "นนท์รามัญเถลิงสวัสดิ์รัชกาลที่ ๑๐”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า องค์ราชัน” โขน เรื่อง "รามเกียรติ์ ชุดขับอนุชาโหราเอก พิเภกสวามิภักดิ์ (ขับพิเภก พิเภกสวามิภักดิ์)”

๑๐๐

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.นนทบุรี

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๒๙ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดง "ฟ้อนภูไท ถวายไท้พ่อแห่งแผ่นดิน”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า องค์ราชัน” โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดจอมยักษ์พ่ายบารมีพระจักรีราชัน (ศึกทศกัณฐ์ยกรบ)

๑๐๐

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.กาฬสินธุ์

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๓๐ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดง "ฟ้อนสามชนเผ่าน้อมเกล้าสดุดี”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า องค์ราชัน” โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดปราบกุมภัณฑ์ เถลิงถวัลย์อยุธยา โลกาสดุดี (ถวายลิง หนุมานชูกล่องดวงใจ พระราม  ครองเมือง)

๑๐๐

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.กาฬสินธุ์

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๓๑ ต.ค. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดง "รวมใจถวายพระพร”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครใน เรื่อง "อิเหนา ตอนย่าหรันตามนกยูง”

๑๐๐

๑๑๒

 

๕๐

สวจ.กาฬสินธุ์

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

วนศ.สุพรรณบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดง "โนราเทิดพระเกียรติ”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครชาตรี เรื่อง "พระรถเมรี    ระบำม้า – รถเสนจับม้า”

๑๐๐

๑๑๒

 

๕๒

สวจ.สงขลา

กรมกิจการทพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

วนศ.สุพรรณบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


๒ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "รวมศิลป์ถิ่นทักษิณา

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครนอก เรื่อง "สุวรรณหงส์ชมถ้ำเพชรพลอย”

๗๐

๑๑๒

 

๕๐

สวจ.สงขลา

กรมกิจการทพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

วนศ.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

๓ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "อาศิรวาทศาสตร์ศิลป์ถิ่นทักษิณา

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครชาตรี เรื่อง "มโนราห์   ตอนพรานบุญจับนางมโนราห์”

๗๐

 

๑๑๒

 

๓๒

สวจ.สงขลา

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๔ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงโนราเทิดพระเกียรติ

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครพันทาง เรื่อง "พระลอ ตอนปู่เจ้าเรียกไก่ - พระลอ ตามไก่”

๑๐๐

๑๑๒

 

๕๐

สวจ.สงขลา

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๕ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "ทวยราษฎร์น้อมแซ่ซ้อง

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า องค์ราชัน” ละครนอก เรื่อง "สังข์ทอง       ตอนเดชามัจฉามนต์”                 

๑๐๐

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.เชียงใหม่

กรมกิจการทพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๖ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องทั่วนครา”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดง "รำเทิดไท้ไทยราชา (พัทธวิสัย)”

ละคร เรื่อง "พระอภัยมณี ตอนพึ่งฤษี – หนีผีเสื้อ”

๑๐๐

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.เชียงใหม่

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๗ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "ปวงราษฎร์ทั่วทิศาแซ่ซ้องวันทา”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงชุด "พระเกียรติก้องเกริกฟ้า      องค์ราชัน” ละคร เรื่อง "ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายยงพงศ์นพรัฐ” 

๑๐๐

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.เชียงใหม่

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร


๘ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด”น้อมมนัสศิระกรานพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดง "รำเทิดไท้ไทยราชา (พัทธวิสัย)”

ละคร เรื่อง "ขุนช้างขุนแผน ตอนชมพฤกษา พานางหนี”

๑๐๐

 

๑๑๒

 

๗๐

สวจ.เชียงใหม่

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

๙ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "รำโทนโคราช เฉลิมพระเกียรติ”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครพูดสลับลำ เรื่อง "ตุ๊กตายอดรัก”  

๑๐๐

๑๑๒

 

๔๕

สวจ.นครราชสีมา

กรมกิจการทพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑๐ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "โคราชถวายพระพร”

  การแสดงเห่เรือ

 

  การแสดงละครพันทาง เรื่อง "ราชาธิราช   ตอนสมิงพระรามเกี้ยวพระราชธิดา”

๑๐๐

๑๑๒

 

๕๕

สวจ.นครราชสีมา

กรมกิจการพลเรือน

ทหารเรือ กองทัพเรือ

คณะศิลปศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑๑ พ.ย. ๖๒

รอบที่ ๑

๑๘.๓๐ ๒๐.๐๐ น.

รอบที่ ๒

๒๐.๓๐ ๒๒.๐๐ น.

  การแสดงชุด "โคราชรวมใจเทิดไท้
มหาวชิราลงกรณ”

  การแสดงเห่เรือ

  การแสดงโขน เรื่อง "รามเกียรติ์    ตอนพระรามข้ามสมุทร”

๑๐๐

 

๑๑๒

 

๕๕

สวจ.นครราชสีมา

 

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

คณะศิลปศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share