กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๖/๒๕๖๓

วธ. จัดหล่อเทียนพรรษา นำไปถวาย ๑๐ วัด ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๓


วธ. จัดหล่อเทียนพรรษา นำไปถวาย ๑๐ วัด ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๓
 
          วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
          นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา และจะได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้ ๑. กรมการศาสนา ที่วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ๒. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร ๓. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ๔. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ ๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร ๖. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน ๗. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่ ๘. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ๙. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร และในการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงวัฒนธรรม
          ในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา โดยการจัดกิจกรรมทุกประเภทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)
 
 
..................................
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share