กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

วิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง "การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เรือนจำจังหวัดรอยเอ็ด เวลา 09.0 น.

สถานที่ เรือนจำจังหวัดรอยเอ็ด
หน่วยงาน -
ผู้ที่เกี่ยวข้อง -
วัน/เวลาเริ่มต้น o๖/o๒/๒๕๖๒ : 09:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด o๗/o๒/๒๕๖๒ : ไม่ระบุเวลา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแชร์