เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันพระมหากษัตริย์กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
หน้าหลัก >> สำหรับบุคลากรกระทรวง
สำหรับบุคลากรกระทรวง
   การพัฒนาองค์กร วธ.
   ฝึกอบรม/กิจกรรม
   รายงานและตัวชี้วัด
   เอกสารการประชุมผู้บริหารระดับสูง
   ระบบสารสนเทศ วธ.
   ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะนำการแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
คำประกาศเจตจำนง "ชื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฎิบัติงานของแผ่นดิน" โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรม
ระบบรากวัฒนธรรม(ผู้นำเข้าข้อมูล)
ระบบรากวัฒนธรรม(ผู้อนุมัติข้อมูล)
ระบบรากวัฒนธรรม(หลังบ้าน)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
ระบบหนังสือเวียน (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
ระบบการจองอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ (ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (webmail)
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ(ใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน intranet)
ระบบศูนย์ข้อมุลกลางเพื่อรายงานศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๙
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
1 2 ถัดไป >>

นโยบายเว็บไซต์|นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล|นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Valid HTML 4.01 Transitional

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex