หน้าหลัก >> ปาฐกถาพิเศษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จาก หนังสือจารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปาฐกถาพิเศษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จาก หนังสือจารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ปาฐกถาพิเศษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จาก หนังสือจารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
1. ตามรอยพระยุคลบาท 3 พฤศจิกายน 2536
2. ภาษาไทย ภาษาแม่ 5 กุมภาพันธ์ 2537
3. วัฒนธรรมไทย สมบัติไทย 26 ธันวาคม 2537
4. ความคาดหวังของสังคมไทยในทศวรรษหน้า 22 เมษายน 2538
5. ความสําคัญของภาษาไทยในรายการโทรทัศน์ 27 เมษายน 2538
6. สมเด็จย่า ของข้าไท 30 ตุลาคม 2538
7. แผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม 21 กุมภาพันธ์ 2539
8. หมออาสาหมู่บ้าน มอบ. 11 เมษายน 2539
9. ราชอาณาจักรไทย 50 ปี แห่งการครองราชย์ 15 พฤษภาคม 2539
10. ภาษาไทยของเรา 29 พฤษภาคม 2539
11. ศตวรรษที่ 21 ความรุ่งโรจน์แห่งเอเชีย 26 พฤศจิกายน 2539
12. กินอยู่อย่างไรจะอายุยืน 12 พฤษภาคม 2541
13. การใช้ภาษาไทยของสื่อมวลชน 16 มิถุนายน 2541
14. พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 29 กรกฎาคม 2541
15. นิยมไทยพ้นภัยเศรษฐกิจ 10 ตุลาคม 2541
16. ปรัชญาการพัฒนาทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 6 พฤศจิกายน 2541
17. แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความยากจน 6 กุมภาพันธ์ 2542
18. ครูของแผ่นดิน 14 กุมภาพันธ์ 2542
19. เยาวชนกับการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 28 พฤษภาคม 2542
20. เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 16 ตุลาคม 2542
1 2 3 ถัดไป >>
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม