FONTSIZE
เกี่ยวกับสำนักงาน
อำนาจหน้าที่

วันที่ 13 พ.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน82คน)
 
อำนาจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
 
        ตามที่ได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๔ หน้า ๓ – ๑๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการแบ่งงานภายในและการจัดตำแหน่งลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น
 
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
         ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
         ๒. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด
         ๓. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
         ๔. จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
         ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัด
         ๖. ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในเขตพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
        ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง แบ่งงานตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็น ๔ กลุ่ม/ฝ่าย ดังนี้
             ๗.๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
             ๗.๒. กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
             ๗.๓. กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
             ๗.๔. กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
 
 
 
 
 
หัวข้อ
Download
อำนาจหน้าที่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766