หน้าหลัก >> แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
แบบประเมินองค์กรคุณธรรม
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม๒๕๖
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนา องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
คู่มือการประเมิน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
วิธีการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
แบบรายงานผลการประเมินองค์กรและชุมชนคุณธรรม
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
แบบสรุป คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
วิธีการประเมินและคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
แบบรายงานชุมชนคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม 2561
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ ๑
ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
เอกสารอื่นๆ
คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
สรุปสาระสำคัญ คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766