ITA
ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 ธ.ค. 2563
 
Integrity and transparency assessment : ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
        ** ข้อมูลพื้นฐาน
             03 อำนาจหน้าที่
             04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
             06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
                  -พรบ./พรก.
                  - ระเบียบกระทรวง
                  - ข้อบัญญัติ
        ** การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
             08 Q&A
             09 Social network
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
        ** การดำเนินงาน 
        ** การปฏิบัติงาน
        ** การให้บริการ
             017 E-Service
 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
         ** แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
             019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
         ** การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
                   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
            024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ** การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
            027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
      ** การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ** การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                  - เว็บบอร์ด
                  - กิจกรรม
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
        ** เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        ** การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
             036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
             037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        ** การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
        ** แผนป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
     ** มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    
 
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม