ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมและการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

วันที่ 13 ม.ค. 2564
 

           กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมและการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ประกอบกับข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้งดจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก
(megaphone)
            ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอแจ้งให้สภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับและองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม พึงปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยในพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดหรือมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมและการประชุมปรึกษาหารือออกไปก่อน โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการปรึกษาหารือ หรือกิจกรรมอื่นใด จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเหมาะสม ตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดดังประกาศที่แนบ
 
 
หัวข้อ
Download
ข้อกำหนดอกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม