ITA >> o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน

วันที่ 24 ธ.ค. 2564
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
             เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับจังหวัดปกครองบังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการบริหารราชการของกระทรวงวัฒนธรรมภายในเขตจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
               (ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
               (ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด  
               (ค) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
               (ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล
รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
               (ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ด้รับมอบหมาย
               (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พระราชบัญญัติ
          

 
 
กฎกระทรวง
 
 
 
 
 
ระเบียบ
 
 
ประกาศอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม