องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานประเพณีวันกตัญญูต่อสายน้ำอำเภอบ้านโพธิ์

วันที่ 11 เม.ย. 2560
 
งานประเพณีวันกตัญญูต่อสายน้ำอำเภอบ้านโพธิ์
 เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาส ทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสบแสบ และตรวจเยี่ยมชมสองฝั่งคลอง จากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางกว่า ๗๒ กิโลเมตร โดยคำกราบบังคมทูลเชิญของชมรมร่วมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ ลำคลองและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งมี ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เป็นแกนนำ) ซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกร ตลอดเส้นทางอย่างถ้วนหน้า และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้วันที่ ๒๐ ก.ย. ของทุกปีเป็นวัน "อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ และต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นว่าปัจจุบัน แม่น้ำ ลำคลองบางสาย อยู่ในสภาพ เสื่อมโทรมทั้งคุณภาพน้ำ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ จึงได้แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ ลำคลองขึ้น เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนแม่บท เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา สภาพแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเห็นชอบให้ วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี เป็น "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง” อำเภอบ้านโพธิ์ ในอดีตราษฎรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายฝั่งแม่น้ำลำคลอง มีลักษณะกระจัด-กระจาย หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่มตลอดแนวแม่น้ำลำคลอง ชีวิตมีความผูกพันกับสายน้ำ ซึ่ง ใช้ทั้งอุปโภคบริโภค อันได้แก่ ทำการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันบทบาทของแม่น้ำลำคลองใช้ เป็นเส้นทางคมนาคมลดลง แหล่งน้ำขาดการดูแลรักษา เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง การปล่อยน้ำเน่าเสียลงแม่น้ำลำคลอง โดยขาดจิตสำนึกที่ดี ชาวอำเภอบ้านโพธิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดงานประเพณีวันกตัญญูต่อสายน้ำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกจิต สำนึกให้แก่ประชาชน ชุมชนทุกคนรัก ใส่ใจและห่วงใยแหล่งน้ำ โดยพึงคิดเสมอว่า "แหล่งน้ำ คือ ชีวิต” สถานที่จัดกิจกรรมคือบริเวณ ศาลาริมน้ำวัดสนามจันทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในวันดังกล่าวจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ , จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโทษของการไม่ดูแลแม่น้ำประโยชน์ของการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง , เทจุลินทรีย์ลงคู คลอง แม่น้ำ , ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แม่น้ำบางปะกงและเวทีเสวนา-ประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่ และแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม