เป็นองค์กรขับเคลื่อนและประสานงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ลงสู่ชุมชน

วันที่ 5 ต.ค. 2558
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
1. วิสัยทัศน์
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานในการบูรณาการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมลงสู่ประชาชนบนพื้นฐานคุณธรรม นำชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
 
2. พันธกิจ
    2.1 บำรุง รักษา ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา สร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์งานศาสนา ศิละ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
    2.2 กระตุ้นจิตสำนัก สร้างคุณค่า และสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
    2.3 สร้างความร่วมมือในการบูรณาการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นชุมชน
    2.4 นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
    2.5 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
    2.6 บริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศาสนา ศิละ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์
    3.1 อนุรักษ์ สืบทอด พัฒนา และประชาสัมพันธ์งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
     3.2 สร้างจิตสำนึก คุณค่า และค่านิยมในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
     3.3 บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรม
     3.4 นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
     3.5 พัฒนาระบบบริหารงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
 
 

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑-๒, ๐-๓๘๕๑-๒๕๕๔  โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๕๘๙๑
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม