ข่าวสาร >> กิจกรรม สวจ.
ประชุมขับเคลือนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันพุธที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖

วันที่ 23 ก.ย. 2556
 

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2556 เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวและเฝ้าระวัง สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วานนี้ (13 มี.ค.56) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุติ) เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ เป็นกรรมการ โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัด เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัด ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชน นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในวัดตามโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวัดและพระสงฆ์ในฐานะเป็นองค์กรพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ การพิจารณาโครงการประกวด/คัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ เชียงใหม่ : นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture) ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาซึ่งรวมถึงระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าด้วย โดยมีเงินรางวัลทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศได้รับเงินสด 8,000 บาท รองชนะเลิศ ได้รับเงินสด 6,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 4,000 บาท โดยทีมที่ชนะทุกรางวัลจะได้รับโล่ด้วย โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือเยาวชนที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือทาง E-mail ที่ culture [email protected] พร้อมเรื่องย่อภาพยนตร์สั้นความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culturecm.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2595-6แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม