ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันที่ 23 ก.พ. 2565

วันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้ดำเนินงานตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และตามแนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชาวเลและชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัย จำนวน ๒๐ จังหวัด ผ่านการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชาวเลและชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้กำหนดให้มีโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยนายอภินันท์ ธรรมเสนา รักษาหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้ฯ เป็นผู้บรรยาย หลักการและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และแนวคิดและหลักการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์สู่การพัฒนาแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ณ โรงแรมแสน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม