ข่าวสาร >> จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และร่วมผูกพัทธสีมา

วันที่ 27 ก.พ. 2565

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ด้วยวัดธรรมิการามกำหนดประกอบพิธีสวดถอนติจีวราวิปวาสและสมานสังวาสสีมา พร้อมทั้งผูกพัทธสีมาอุโบสถตามพระธรรมวินัย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสต์

โดยมีพระสงฆ์ในพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดธรรมิการาม จำนวน ๑๔ รูป ได้แก่ ๑.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒.พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ๓.พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๔.พระครูวิมลสุตวัฒน์ วัดมกุฏกษัติยาราม ๕.พระเทพวัชรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๖.พระมหานิพนธ์ธมฺมพนฺโธ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๗.พระโพธิญาณรังสี วัดอนาลโยทิพยาราม ๘.พระสิริวัฒโนดม วัดป่าบ้านเหล่า ๙.พระกิตติวิมล วัดเจดีย์หลวง ๑๐.พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดเจดีย์หลวง ๑๑.พระครูไพบูลย์พัฒนกิจ วัดเจดีย์หลวง ๑๒.พระมหาธเนศพลกิตฺติกุสโล วัดเจดีย์หลวง ๑๓.พระครูวิบูลธรรมวิเทศ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ๑๔.พระครูโฆษิตสุทธสร วัดวชิรธรรมาวาส และทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วม ได้แก่ นายอำเภอแม่แตง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ในการนี้ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และร่วมผูกพัทธสีมาในครั้งนี้ด้วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม