เกี่ยวกับสำนักงาน
ประวัติสำนักงาน

วันที่ 30 พ.ค. 2556
 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่


      ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์. ๐๕๓-๑๑๒๕๙๕ โทรสาร. ๐๕๓-๑๑๒๕๙๖

E-Mail : chiangmai@m-culture.go.th

      เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ของกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ ในการบริการประชาชน และสนับสนุน ส่งเสริมประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กร ตลอดจนองค์กรส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในภารกิจด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

       ปัจจุบัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาค


อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๆ

- ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด


- ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด


- ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


- จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด


- ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล ทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด


- ปฏิบัติงานตามกฏหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


- ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบ


วิสัยทัศน์

      เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนเพื่อความภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรม นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน


วิพันธกิจ

๑. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน


๒. บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน


๓. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับชุมชน ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรม


๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย และสังคมโลก


ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิปัญญาคนไทย


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม