มัลติมีเดีย
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

วันที่ 16 ก.พ. 2559
 
https://www.youtube.com/watch?v=1d5Ej_aUa64&list=PL_XUoIJ5ZpH_-eSYSH7Hh1Tw-2Zj6vMd1