มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันที่ 9 มี.ค. 2559

ระเบียบวาระการประชุม

ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  ครั้งที่  ๓/๒๕๕

วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่