เวียงท่ากานสมัยล้านนา        เวียงท่ากานมีความเจริญและความเสื่อมควบคู่กับหริภุญไชยในฐานะเมืองหน้าด่าน เมื่อพญามังรายตีเมืองหริภุญไชยได้เวียงท่ากานก็ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านนา ด้วยเช่นกัน ช่วงก่อนตั้งเมืองเชียงใหม่ ได้ปรากฏชื่อในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า เวียงพันนาทะการ คงจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง เพราะพญามังรายโปรดให้นำต้นโพธิ์ที่นำมาจากลังกาทวีปต้นหนึ่งในจำนวน ๔ ต้น มาปลูกที่เวียงพันนาทะการ ดังปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

           เวียงท่ากานเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองภายใต้การปกครองของเมืองเชียงใหม่ เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเพราะเป็นถิ่นอุดมสมบูรณ์ ชื่อของเวียงท่ากานปรากฏในเอกสารโบราณสถานเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่สมัยพระ เจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) กล่าวว่า พระองค์ได้ยกทัพไปตีเมืองเงี้ยวและได้นำเชลยชาวเงี้ยวไปอยู่ที่เวียงพันนาทะ การ คงจะหมายความว่าในช่วงนี้เวียงพันนาทะการ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งของเชียงใหม่ เพราะคำว่า "พันนา” ภาษาไทยเหนือ หมายถึง ตำบล ดังปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่pic
pic