องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> โบราณสถานและวัตถุ
วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด)

วันที่ 14 ก.ค. 2559

วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด)       วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย (พ.ศ.1985 - 2030) ของแคว้นล้านนา ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.1998 และทรงนิมนต์พระอุตตมปัญญามหาเถระมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ พร้อมกับการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิให้เหมือนเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงผจญมาร เพราะเหตุที่ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิและมีวิหารใหญ่ จึงได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า "โพธารามมหาวิหาร” แต่เนื่องจากวิหารมียอดเป็นเจดีย์ 7 องค์ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า "วัดเจ็ดยอด”

        พระเจ้าติโลกราชยังได้ทรงจำลองสัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเสวยวิมุติสุข แห่งละ 7 วัน ก่อนการเผยแผ่ศาสนา ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ และมุจจลินทเจดีย์ ในปัจจุบันเหลือเพียงอนิมิสเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ และมุจลินทเจดีย์ เท่านั้น นอกจากนี้พระเจ้าติโลกราชได้โปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 8 ของโลกเมื่อพ.ศ.2020 ใช้เวลาประชุมสังคายนานาน 1 ปี 

pic