มัลติมีเดีย >> เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุมรับมอบนโยบายของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 22 ส.ค. 2559

รายงานการประชุมรับมอบนโยบายของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อ
Download
รายงานการประชุมรับมอบนโยบายของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม