หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   กิจกรรม กลุ่มพิธีการฯ
   กิจกรรม อำเภอ
   กิจกรรม สวจ.
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   ITA
   ฝึกอบรม
   ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

วันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนงานฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ (22 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๙ น. พิธีบวงสรวงพระพรหม บริเวณวงเวียน ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (22 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (22 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (22 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (22 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (22 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงใหม่ (21 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (21 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เยี่ยมศิลปินและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้น พิพิธภัณฑ์น้ำต้นสล่าแดง (21 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประชุมหารือเตรียมความพร้อม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (21 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (20 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และโครงการพลังบวร : ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (20 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๔ (17 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (17 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (17 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมสมาชิกและเครือข่ายเชื่อมโยงงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๓ (16 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะทำงานสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (16 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (16 มิ.ย. 2565)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (16 มิ.ย. 2565)
ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (16 มิ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม