หน้าหลัก >> กิจกรรม อำเภอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม อำเภอ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๕ เมตร ประดิษฐานบนแท่นแก้ว หน้าวิหารวัดสันติสูข ตำบลดอยเต่า (23 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด (20 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนวพร พงษ์สุข นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมวัดต้นเปาวัดต้นเปา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง (19 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอหางดง ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวร ไทยสู้ภัยโควิค-19 (17 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นวธ.ชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นเพื่อประสานงานจัดสิ่งของมอบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่อำเภอแม่อาย (16 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.จิตติมา วงศาลาภ และนางเนติมา ทิพย์เนตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (16 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสุพรรณ พงษ์ตา นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นวธ.ชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง เพื่อประสานงานชุมชนคุณธรรมวัดแม่ข่อง (16 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีสืบชะตาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ให้เกิดขวัญและกำลังใจในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) (16 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางรจิตต์ จันทร์แสงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพืี้นที่เพื่อประสานงาน และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอบศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน (บวร On Tour) (15 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด (13 มิ.ย. 2563)
สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ จ.ส.ต.วัฒนะ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง - พระนางสามผิว (12 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการผู้ประสานงานประจำ อำเภอจอมทอง ร่วมพิธีทำบุญศาลหลักเมืองอำเภอจอมทอง (11 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (11 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อประสานเก็บข้อมูล การเต้นจะคึ ของพี่น้องชนเผ่าลาหู่ อำเภอแม่อาย (11 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย (5 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (4 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมตรวจกับคณะกรรมการฯ ในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (1 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ไปประสานงานข้อมูลลานธรรม ลานวิถึไทย (28 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (28 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ออกเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงาน องค์กรที่จัดตั้งตู้ปันสุขในอำเภอฝาง (28 พ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม