หน้าหลัก >> กิจกรรม อำเภอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม อำเภอ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประสานภูมิปัญญาด้านการซอ ของอำเภอแม่อาย (27 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมรับมอบสิ่งของให้กับอำเภอแม่อาย เพื่อใส่ตู้ปันสุขอำเภอแม่อาย (26 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในอำเภอสันทรายเชียงใหม่ (26 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา วงศาลาภ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (26 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอจอมทอง ประสานงานการจัดทำแผนงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (26 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอหางดง ประสานงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ชุมชนคุณธรรมวัดขันแก้ว (22 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุพรรณ พงษ์ตา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (22 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ได้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนคุณธรรม (21 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา วงศาลาภ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (21 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (21 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมโครงดาร ปันน้ำใจช่วยชาวประชา ของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ (20 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.ประจำหมู่บ้าน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (20 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสุพรรณ พงษ์ตา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (20 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอหางดง ประสานงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย และประสานงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (20 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นวธ.ชำนาญการ ร่วมกับ สภ.จอมทอง กต.ตร.สภ.จอมทอง ส่วนราชการฯ ในพิธีมอบถุงยังชีพและข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (20 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยและโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรฯ (19 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ พึ่งธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (19 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ฉัตรพระธาตุ (18 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ชุมชนคุณธรรมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (18 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพจน์ วิโรจน์รัตโนดม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไขเลือดออก ณ ศาลากลางบ้านแปลง ๕ ม.๓ ต.ท่าเดื่อ (15 พ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม