หน้าหลัก >> กิจกรรม อำเภอ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม อำเภอ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม อำเภอ
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางรจิตต์ จันทร์แสงโชติ และคณะลงพื้นที่ประสานงานชุมชนคุณธรรมพลังบวรและจัดเก็บข้อมูลสื่อบุคคล ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว (15 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเนติมา ทิพย์เนตร ร่วมกับเครือข่ายพลังบวรอำเภอสะเมิง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (15 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อการยังชีพและส่งต่อกำลังใจ แก่ประชาชน (15 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ร่วมมอบของตู้ปันสุข "ปั๋นกั๋นกิ๋น ปั๋นกันใช้" ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่อาย (15 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ จ.ส.ต.วัฒนะ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง นายอนุสรณ์ อุทิศชลานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมอำเภอฝาง (14 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอแม่วาง เพื่อ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (14 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ลักขณา ณ น่าน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวร ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิค (covid-19) (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวจิตติมา วงศาลาภ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปประสานงานชุมชนคุณธรรม และข้อมูลสื่อบุคคล ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับ เครือข่ายพลังบวรอำเภอฮอดมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และทุพพลภาพ (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ตันตินามชัย นวธ.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมอำเภอสารภี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเนติมา ทิพย์เนตร ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร อำเภอสะเมิง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร อ.แม่แจ่ม จัดทำโครงการ "เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล" (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเครือข่ายวัฒนธรรม อ.แม่อาย ร่วมมอบเครื่องบริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพิ้นที่อำเภอแม่อาย (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมบูรณาการกับเครือข่ายวัฒนธรรม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด (13 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนวพร พงษ์สุข นักวิชาการชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวร อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (11 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นวธ.ชำนาญการ ประสานงานกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) (10 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางนวพร พงษ์สุข นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง ร่วมกับคณะฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (10 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ในชุมชนคุณธรรมวัดป่าเป้าร่มป่าตอง (10 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพรทิพา มณีผ่อง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเครือข่ายวัฒนธรรม อ.แม่อาย ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพิ้นที่อำเภอแม่อาย (9 พ.ค. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางจันทร์ดี สังขรักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในพื้นที่อำเภอจอมทอง (9 พ.ค. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>


แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมดชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๕๙๕ - ๖


สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม