หน้าหลัก >> กิจกรรม สวจ.
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม สวจ. ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม สวจ.
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (1 ก.ค. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะทำงาน ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพ และตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรม สู่การท่องเที่ยว บวร On Tour ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม (30 มิ.ย. 2563)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก (30 มิ.ย. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวจิตติมา วงศาลาภ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลัก"บวร" จากวัดสู่ชุมชน (30 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (29 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางอรพิน สุริยสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล (28 มิ.ย. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้ประสานงานอำเภอสันทราย เข้าร่วมประชุมเวทีการระดมความคิดเห็นโครงการ งานบุญปลอดเหล้า ณ วัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (27 มิ.ย. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (25 มิ.ย. 2563)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังผลการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (24 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมคณะ ปฏิบัติหน้าที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค-19 (23 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์ชาวกะเหรี่ยง โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงบ้านขุนแปะ (20 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประชุมและดำเนินการตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร (19 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยเพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (18 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปานรดา อุ่นจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (18 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ตันตินามชัย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอสารภีเพื่อประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย (15 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวร ไทยสู้ภัยโควิค-19 (15 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอบศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน (บวร On Tour) ผ่านระบบ Video Conference (15 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพิชิตชัย เกลอดู ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำนักวิขาการวัฒนธรรม ออกตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ที่เข้ามาดำเนินการถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (13 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรมลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว ประสานงานและให้กำลังใจศิลปินขับซอ ในการบันทึกภาพและการถ่ายทำวิดีทัศน์ การขับซอพื้นบ้าน ๑๕๐ ปี ชาตกาล เส้นทางบุญตามรอยธรรม พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (13 มิ.ย. 2563)
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ วาณิชพัฒนกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมคณะ ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค-19 (12 มิ.ย. 2563)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม