แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ(ตึกมหาราชาตึกราชินี)

วันที่ 5 ก.ย. 2557
 

อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ(ตึกมหาราชาตึกราชินี)

 ความเป็นมา

    “ตึกมหาราชา –ตึกราชินี ” เดิมอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงมหาดไทย        เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน กระทรวงมหาดไทยจึงส่งคืนให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา เป็นผู้รับผิดชอบอีกทอดหนึ่ง ต่อมาวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้มอบ “ตึกมหาราชา –ตึกราชินี ”ให้กรมสามัญศึกษาเป็นผู้ดูแล โดยให้โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๒ รับผิดชอบดูแลรักษา ร่วมกับคณะกรรมการที่เป็นผู้นำในชุมชนอ่างศิลา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น มีนโยบายให้พัฒนา “ตึกมหาราชา -ตึกราชินี” เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๑ จังหวัดชลบุรี จึงได้อนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราช จังหวัดชลบุรี ขึ้นโดยให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และพัฒนาพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกมหาราชา –ตึกราชินี )จากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการปราบปราม ยาเสพติด ด้านการท่องเที่ยว  ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีและถวายราชสักการะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากมายและอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะหลัง ๆ  ขาดคนดูแล คณะกรรมการที่เป็นผู้นำชุมชนอ่างศิลา มีมติเป็นขอให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ จากนั้นเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกมหาราชา –ตึกราชินี ) จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการสภาวัฒนธรรมประจำตำบล ซึ่งกรมธนารักษ์ก็ได้อนุญาตให้เทศบาลเมืองอ่างศิลาใช้สถานที่นี้ได้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ และตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เทศบาลเมืองอ่างศิลาได้รับผิดชอบดูแลโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนอ่างศิลาตามที่กรมสามัญได้มีวัตถุประสงค์ให้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้มีการต่อเติมบำรุงรักษาโบราณสถาน “ตึกมหาราชา – ตึกราชินี ”และมอบให้เทศบาลเมืองอ่างศิลาดูแลบำรุงรักษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และศูนย์กลางในการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนในเทศบาลเมืองอ่างศิลา ดังกล่าว

         ส่วนการจัดองค์ประกอบแหล่งเรียนรู้ของ “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเทศบาลเมืองอ่างศิลา”ที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ แห่งนี้ ประกอบด้วยอาคารและห้องบริการต่าง ๆ ดังนี้

     

พระตำหนักมหาราช (ชั้นล่าง)

       ห้องที่ ๑ห้องสมุดชุมชน (จัดเก็บหนังสือเพื่อบริการการอ่านให้กับชุมชน)

       ห้องที่ ๒ ห้องครก แสดงตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตของชุมชนอ่างศิลาในอดีต  เช่น หินที่ใช้ทำครกอ่างศิลา  ครกหินอ่างศิลา อุปกรณ์ทำครกอ่างศิลา สิ่วเล็บมอนาง รางประทัดหรือรางบรรทัด กบลางลิ้น กบบางใบสว่านมือ กบยาว ขวานผึ่ง ขวานเงาะ เลื่อยอก และเครื่องโม่แป้งที่ทำจากหินอ่างศิลามีอายุ ๑๐๐ ปี เป็นต้น

       ห้องที่ ๓ ห้องโถงกลาง แสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในวิถีชีวิตของชุมชนอ่างศิลาในอดีต เช่น เครื่องบดยา เตารีด ของใช้ในครัวเรือนและตู้ผ้า โต๊ะเครื่องแป้งโบราณ (ครั้งที่คุรุสภาเคยดูแลเปิดอาคารใช้เป็นที่พักตากอากาศ)เชี่ยนหมาก โถใส่พลู ถ้วยตะไลรุ่นโบราณ ชาม ถ้วย ช้อน โถมีลวดลาย ตะเกียงโบราณ กาปั้น ถ้ำชา เปลือกหอยมะระ เปลือกหอยสังข์ เปลือกหอยมุกและเปลือกหอยต่าง ๆ เป็นต้น

       ห้องที่ ๔ห้องทอผ้า แสดงตัวอย่างเครื่องมือในการทอผ้าและตัวอย่างผ้าทอลายต่าง ๆ (ลายตาหมากลุก ลายดอกพิกุล)รวมถึงนิทรรศการผ้าทอพื้นเมืองอ่างศิลา –บ้านปึก ตัวอย่างเครื่องกรอด้ายและอุปกรณ์ทอผ้าอื่น ๆ (กระวิง กระสวย หลอดกรอด้าย จันทร์ดวง แปรงหวีด้ายในหูกที่ทอ )และเครื่องทอผ้า เป็นต้น

      ห้องที่ ๕ห้องประมง แสดงเครื่องมือในการทำประมงพื้นบ้านหรือการทำประมงชายฝั่งของชุมชนอ่างศิลา เช่น ตะข้อง เบ็ตไว  ไหน้ำปลา ลอบ ถังตวง หอย แห และนิทรรศการเกี่ยวกับหอยนางรม เป็นต้น

พระตำหนักมหาราช (ชั้นบน)

      ห้องที่ ๖ ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

      ห้องที่ ๗ ตั้งบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชนได้สักการะ

      ห้องที่ ๘ ห้องภาพเก่า จัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประชานชน ณ ตำบาลอ่างศิลา เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗

 

พระตำหนักราชินี (ชั้นล่าง)

ห้องที่ ๑ แสดงนิทรรศการการทำประมงชายฝั่ง

ห้องที่ ๒ ห้องโถงกลาง แสดงนิทรรศการของราชวงศ์จักรีกับความผูกพันที่อ่างศิลา

ห้องที่ ๓ จัดฉายวีดีทัศน์ เรื่อง “อาไศรย์สถานที่อ่างศิลา”

พระตำหนักราชินี (ชั้นบน)

ห้องที่ ๔ แสดงนิทรรศการ การทอผ้าอ่างศิลา –บ้านปึก และการทำครกหินอ่างศิลา

ห้องที่ ๕ ห้องโถงกลาง จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 

การบริการและกิจกรรม

๑.บริการเข้าชมตามปกติ ในวันเสาร์  - วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ –๑๗.๐๐ น.

๒.บริการเข้าชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันจันทร์ –วันศุกร์

๓.บริการเปิดใช้ห้องสมุดชุมชน

๔.บริการจัดนิทรรศการการหมุนเวียน

๕.บริการจัดงานประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ

๖.บริการลานวัฒนธรรม

๗.บริการสถานที่จัดกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน

   ส่วนเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเทศบาลเมืองอ่างศิลานี้จะมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน เช่น         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น เครือข่ายจุดเรียนรู้ของชุมชนแต่ละชุมชน และเครือข่ายระหว่างศูนย์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชด้วยกัน เป็นต้น

 

เวลาการให้บริการ

วันเสาร์ –วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ –๑๗.๐๐o  น. (เปิดปกติ)

วันจันทร์ –วันศุกร์ (เปิดบริการในกรณีมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าขอเข้าศึกษาดูงานและชมศูนย์ฯ)

โทร ๐-๓๘๑๔ -๒๑๐๐ ถึง ๔ ต่อ ๑๐๕ –๑๐๘

 

 

 

หมายเหตุ :ข้อมูลจากหนังสือปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี

 

เอกสารแนบ

Download chalerm phrakiat.pdf

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000

 
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม