องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
โนราศรียาภัย

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อศิลปะพื้นถิ่น : โนราศรียาภัย
แหล่งที่มา : นายนิยม บำรุงเสนา อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร
ประเภทศิลปะพื้นถิ่น : ศิลปะการแสดง ดนตรี
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) โนราศรียาภัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการประชุมของศิลปินพื้นบ้านจังหวัดชุมพร มอบหมายให้โรงเรียนศรียาภัยร่วมกับองค์กรชุมชน และศิลปินพื้นบ้านชุมพรร่วมดำเนินการจัดฝึกโนราให้กับนักเรียนและผู้สนใจ โดยเน้นการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรและจังหวัดต่างๆ เช่น ระนอง , พัทลุง , สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ร่วมกันถ่ายทอด โดยใช้สถานที่ฝึกที่โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนำเอาวิชาโนรามาจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เปิดเรียน เป็นวิชาเลือกของนักเรียน และใช้เป็นต้นแบบในการฝึกสอนให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมกันนั้นได้ออกเผยแพร่ และบริการชุมชนทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สนับสนุนกองทุนเพื่อสังคม ( SIF ) , เครือข่ายประชาคมจังหวัดชุมพร โนราศียาภัย ยินดีและเต็มใจที่จะถ่ายทอด บริการวิชาโนราให้กับชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่ขอให้สังคมได้รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวิถีไทย
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) มโนห์รา , มโนราห์ , โนราห์ , โนรา คือ ชื่อของการแสดงพื้นเมืองที่สำคัญของชาวภาคใต้ ในที่นี้ใช้คำว่า " โนรา " เพราะ เป็นชื่อที่คนภาคใต้คุ้นเคยและนิยมใช้ แท้จริงแล้วโนรามิใช่เป็นเพียงศิลปะการแสดงแต่เพียงอย่างเดียว แต่โนราเป็นนาฏการที่รวบรวมเอาวิถีชีวิต ความเชื่อคตินิยม และการบริหารร่างกายไว้ได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งนี้คงจะเป็นผลพวงของบรรพบุรุษ ที่ได้วิวัฒนาการโนรามาอย่างยาวนาน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ปี สันนิษฐานกันว่า โนรา น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากราชสำนักของกษัตริย์หัวเมืองพัทลุง ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และได้ซึมซับไปยังชุมชนระดับฐานรากไปทั่วทั้งบริเวณภาคใต้ และภาคกลางของไทย จากเครื่องแต่งกายและท่ารำของโนรา จะมีส่วนละม้ายคล้ายคลึงกับ " โขน " ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของราชสำนักในชุมชนบริเวณภาคกลางของประเทศไทย นั่นคือ มีลีลาที่อ่อนช้อย หนักแน่นแสดงถึงความอ่อนโยน และความมีอำนาจในเวลาเดียวกัน http://www.m-culture.in.th/album/103584
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
- เป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของคนชุมพรและภาคใต้ไว้ให้คงอยู่สืบไป
- ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย แบ่งเวลาเรียน เวลาออกแสดงยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ดีและลงตัว สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์
- เป็นการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของคนชุมพรและภาคใต้ ทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
องค์ประกอบที่บ่งบอกให้เห็นคุณลักษณะของศิลปะพื้นถิ่น
เครื่องดนตรี จำนวน ๖ ชิ้น
ผู้แสดง จำนวน ๑๕-๒๕ คน
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการแสดงในโอกาสต่างๆ
มีการสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน
วัดโพธิการาม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
การสืบสาน บ่มเพาะ ถ่ายทอดศิลปะการแสดงแก่บุคคล กลุ่มบุคคล
โนราศียาภัย ยินดีและเต็มใจที่จะถ่ายทอด บริการวิชาโนราให้กับชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแต่ขอให้สังคมได้รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวิถีไทย
ชื่อ – สกุล (นักแสดง หรือหัวหน้าคณะ)
ชื่อ – สกุล นายนิยม บำรุงเสนา โทรศัพท์/Line ..๐๘๙๘๗๑๑๕๗๓ .
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โทร.๐๗๗ ๕๑๑๒๒๑
โทรศัพท์ ๐๘๙๘๗๑๑๕๗๓
โทรสาร ๐๗๗๕๑๑๒๒๑
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุชื่อรางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีที่ได้รับ)
๑. รางวัลกิจกรรมนันทนาการพื้นบ้านระดับดีเลิศ สำนักงานการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. รางวัลชนะเลิศโนราเยาวชน สำนักงานเขต ๕ สุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๕

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม