องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท (จำลอง)

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท (จำลอง)
แหล่งที่มา : บ้านควนเสาธง - อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) เมื่อปี พ.ศ.2467 หลวงพ่อปาน จำพรรษาอยู่วัดบ่อคุณ บ้านบ่อโก หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้น จำนวน 2 องค์นำไปถวายและประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวัดทัพชัย บ้านบางหลีก หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 องค์ และนำไปถวายหลวงพ่อเรือง ซึ่งจำพรรษาอยู่บนเขาวัดควนตะโก 1 องค์ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อลูกเขานั้นว่า เขาพระบาท ชาวบ้านร่วมกันจัดงานฉลอง ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ในช่วงสงกรานต์ โดยกำหนดจัดวันที่ 15 เมษายน เป็นประจำทุกปี ต่อมาชาวบ้านบ้านควนเสาธงร่วมกันสร้างศาลาบนยอดเขาเพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และอัญเชิญรอยพระพุทธบาทจำลองขึ้นประดิษฐานบนศาลา งานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง จึงกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นของบ้านควนเสาธง มาจนถึงปัจจุบัน
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) งานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านควนเสาธง ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆกันมา จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
งานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านควนเสาธง ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆกันมา จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่น
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
เริ่ม วันที่ 14 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 15 เดือน เมษายน
งบประมาณที่ใช้ 
20000 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- วัดควนตะโก จำนวน 10000 บาท
- ความศรัทธาของชาวบ้าน บ้านควนเสาธง จำนวน 10000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
500 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : วัดควนตะโก
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : นายวิวัฒน์ สุขสวาสดิ์
ที่อยู่ : บ้านควนเสาธง หมู่ที่ 9 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 08 7419 7810
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ประชาชนหมู่ที่ 2, 3, 9 และหมู่ที่ 12 วัดควนตะโก และวัดใกล้เคียง
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ และเงินทำบุญเข้าวัดควนตะโก จากการทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงานประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองประจำปี และมีการสร้างงานและรายได้ต่อครอบครัว/ชุมชน

pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม