องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุมุจลินทร์และรดน้ำผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีสรงน้ำพระธาตุมุจลินทร์และรดน้ำผู้สูงอายุ
แหล่งที่มา : บ้านหนองจิก - อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) พระธาตุมุจลินทร์เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวอำเภอทุ่งตะโก และจังหวัดชุมพร องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงรองรับฐานสิงห์ย่อมุมไม้สิบหก ท้องไม้ลักษณะคล้ายเรือนธาตุ ทำเป็นประตูหลอกทั้ง 4 ด้าน มีปูนปั้นรูปยักษ์เฝ้าประตูด้านละ 2 ตน ซุ้มหน้าบันเป็นลายปูนปั้นรูปราหูอมจันทร์ อยู่บนฐานที่ทำล้อกับเรือนธาตุรองรับบัวปากระฆังรูปสี่เหลี่ยม องค์ระฆังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหก คอระฆังหรือบัวคอเสื้อประดับปูนปั้นเป็นบัวซ้อน 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นลูกแก้วรองรับบัวกลุ่มเถา ซึ่งหักเหลือบัวกลุ่มเพียงชั้นเดียว ลักษณะเป็นศิลปกรรมท้องถิ่นกำหนดอายุราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือราว 150-200 ปี ซึ่งบริเวณนี้เรียกว่า บ้านหนองจิก เนื่องจากมีต้นจิกจึงเป็นที่มาของชื่อมุจลินทร์ ซึ่งแปลว่า ต้นจิก ชาวบ้านในละแวกนี้เรียกพระธาตุมุจลินทร์ว่า พ่อท่านในกุฏิ คือ เป็นที่เก็บอัฐิของพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่สืบไม่ได้ว่าพ่อท่านในกุฏิเป็นผู้ใด จากการสันนิษฐานรูปแบบศิลปกรรมขององค์พระธาตุมุจลินทร์ เข้าใจว่าบริเวณนี้คงเป็นที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมของชาวทุ่งตะโก ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ราวรัชกาลที่ 1-3 ซึ่งเดิมจะมีวัดมุจลินทารามตั้งอยู่ด้วยแต่ได้ร้างไป ประกอบกับมีพื้นที่คับแคบไม่เหมาะสมแก่การขยายและพัฒนาวัด จึงได้ย้ายไปตั้งวัดมุจลินทารามใหม่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร โดยย้ายไปประมาณกว่า 40 ปีแล้ว ปัจจุบันบริเวณพระธาตุมุจลินทร์เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดมุจลินทารามด้วย การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ พระพุทธรูป และพระสงฆ์ เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ ชาวบ้านหนองจิกหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร ชาวบ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ร่วมจัดงานสรงน้ำพระธาตุ
มุจลินทร์และรดน้ำผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งลูกหลานที่ไปศึกษาอยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านมาช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อมาร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา ปัจจุบันเป็นประเพณีท้องถิ่นของบ้านหนองจิก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุมุจลินทร์และรดน้ำผู้สูงอายุ เป็นประเพณีท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจ และความศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุของชาวบ้านหนองจิก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
1. เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ตระหนัก เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและร่วมกัน สืบสานต่อไป
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ ได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
4. สร้างความรัก ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
เริ่ม วันที่ 14 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 15 เดือน เมษายน
งบประมาณที่ใช้
136,100 บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร จำนวน 136100 บาท
- ชุมชนบ้านหนองจิก จำนวน 30000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
800 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : นายสังวร นวลสุวรรณ
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 0 7753 6200
โทรสาร : 0 7753 6200 ต่อ 26
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : ที่ทำการปกครองอ.ทุ่งตะโก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ประชาชนหมู่ 1-8 ต.ทุ่งตะไคร หมู่ 1 ต.ช่องไม้แก้ว
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาสักการะและร่วมทำบุญเป็นค่าดอกไม้รูปเทียน และมีการสร้างงานและรายได้ต่อครอบครัว/ชุมพร

pic
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม