องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีก่อเจดีย์ทรายเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีก่อเจดีย์ทรายเนื่องในวันสงกรานต์
แหล่ง : วัดมาบอำมฤต - อำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงกับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปของเจดีย์ทรายและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และยังเป็นกุศลโลบายของคนไทยในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย ประเพณีก่อเจดีย์ทรายเนื่องในวันสงกรานต์ ของบ้านมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤตร่วมกับวัดมาบอำมฤตสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทรายขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว ชุมชน และในสมัยก่อนเมื่อเราเข้าวัด เดินเข้าออกจากวัด อาจมีเม็ดทรายที่ติดไปกับรองเท้า การก่อเจดีย์ทรายส่วนหนึ่งเพื่อให้เราได้ทำบุญด้วยการขนทรายเข้าวัด เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนา แล้วยังเพิ่มความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวที่ได้ร่วมใจกันประกอบกิจอันเป็นกุศล จึงจัดให้มีการประกวดเจดีย์ทรายกันทุกปี
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
 การประกวดเจดีย์ทราย ให้ชุมชนได้ร่วมกันขนทรายเข้าวัดเพื่อได้ร่วมกันทำบุญและร่วมใจกันก่อเจดีย์ทรายด้วยความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว รวมทั้งสร้างความสามัคคีกันในชุมชน
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เป็นคติความเชื่อเรื่องของเวรกรรมในพระพุทธศาสนา การก่อเจดีย์ทรายเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าเราออกจากวัด คืนวัดในรูปเจดีย์ทราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว คือจะได้อานิสงส์มาก คือจะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารและเกียรติยศชื่อเสียง หากตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติและมีนางฟ้าเป็นบริวาร จึงทำให้คนโบราณนิยมก่อเจดีย์ทรายเป็นประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
เริ่ม วันที่ 13 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 15 เดือน เมษายน
งบประมาณที่ใช้
60000
ได้รับงบประมาณจาก
- เทศบาลตำบลมาบอำมฤต สนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 50000 บาท
- ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10000 บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
2000 คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (นายวิรัตน์ กุญแจทอง)
ที่อยู่ : ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 0872701919
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : วัดมาบอำมฤต, ชุมชนมาบอำมฤต
การสร้างงานและรายได้
มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ โดยจัดเป็นงานบุญในวัด และมีการสร้างรายได้ต่อชุมชน
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม