องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงของเราและจัดแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยและโล่พระราชทาน

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : งานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงของเราและจัดแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยและโล่พระราชทาน
แหล่งที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร - อำเภอ เมือง จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : วิถีชีวิต
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) จังหวัดชุมพรประสบปัญหาภัยธรรมชาติในช่วงฤดูมรสุมหลายครั้ง ได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาวชุมพร ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า "โครงการแก้มลิงหนองใหญ่" ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อชาวชุมพรอีกครั้งหนึ่ง ยังความปลาบปลื้มอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการเปิดป้ายโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ ตามพระราชดำริ และทรงทอดพระเนตรและติดตามงานการขุดคลองหัววัง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ขณะที่ทรงงานบนสะพาน "อาภากร” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชเสาวนีย์ว่า "น่าจะจัดแข่งเรือบริเวณนี้ เพราะมีคันคลองเป็นชั้น ๆ เหมือนอัฒจรรย์” จังหวัดชุมพรรับสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยการจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ ณ คลองหัววัง-พนังตัก บริเวณโรงเรียนเมืองชุมพร หรือโรงเรียนศรียาภัย ๒(ปัจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเภท ๑๖ ฝีพาย การจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ และสำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวครั้งที่ ๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลเรือยาวประเภท ๓๒ ฝีพายขึ้นอีก ๑ รางวัล และสำหรับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทาน สำหรับในครั้งที่ ๑ - ๓ จัดโดยกลุ่มส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๕๗) เป็นครั้งที่ ๑๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะกรรมการจัดงาน ได้เพิ่มชื่องานว่า "การจัดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยและโล่พระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๕) เป็นต้นมา
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
- สถานที่จัดงานคลองวังวัง-พนังตัก คลองขุดที่มีความสวยงาม และขุดแล้วเสร็จในคืนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ก่อนที่พายุใต้ฝุ่น "ลินดา" จะเข้าฝั่งเพียง ๑ วัน(ใช้เวลาขุดจนแล้วเสร็จเพียง ๑ เดือนระยะทาง ๑,๔๖๐ เมตร) เมื่อพายุเข้าฝั่งได้ใช้ประตูน้ำราชประชานุเคราะห์ ๑ ระบายน้ำออกจากหนองใหญ่ลงทะเลผ่านคลองหัววัง-พนังตัก สำหรับการขุดคลองหัววังพนังตักใช้งบของมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน ๑๘ ล้านบาท และในการเริ่มต้น
 - การจัดแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง เป็นการแข่งขันทีกสนุกสนาน ร้าวใจ ทั้งคู่แข่งขัน ผู้ชม กองเชียร และนักพากษ์ ตรงที่เรือคู่แข่งขันที่จะชนะได้ต้องมีการขึ้นโขนจับธงแดงให้ได้ถึงจะชนะ ซึ่งสืบทอดประเพณีมาจากการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - ประเภทเรือที่เข้าแข่งขัน มีประเภท ๘, ๑๖, ๓๒ ฝีพาย ประเภทโอเพ่น และ ๓๒ ฝีพาย ผู้นำท้องถิ่น
- มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ ดังนี้ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ศิลปะการชกมวยไทย ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โนรา หนังตะลุง
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
การจัดงานดังกล่าว ทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ
๑. เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา "ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น"
๒. เกิดความรัก ความสามัคคี ของพี่น้องประชาชน ตลอดถึงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในจังหวัดชุมพร
๓. เกิดการค้าขาย ทำให้เกิดรายได้ สำหรับพี่น้องประชาชนท่ี่มีอาชีพค้าขาย
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
เริ่ม วันที่ 20 เดือน กันยายน ถึง วันที่ 24 เดือน กันยายน
งบประมาณที่ใช้
๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
๓๐,๐๐๐ คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเทศบาลตำบลนาชะอัง
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : นายประสิทธิ์ มุจลินทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : ๐๗๗๕๐๒๔๕๓
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : อบต. เทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด/สภาวัฒนธรรม และกลุ่มองค์กรภาคเอ
การสร้างงานและรายได้
- มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
- มีการสาธิต และจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สาธิตการแสดงพื้นบ้าน
- มีการสร้างงานและรายได้ต่อครอบครัวและชุมพร
pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม