องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาเจดีย์

วันที่ 16 มี.ค. 2563

ชื่อประเพณี : ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาเจดีย์
แหล่งที่มา : เทศบาลตำบลปะทิว - อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ประเพณีเกี่ยวกับ : ศาสนา
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือ หลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน คำว่า "เทโว" ย่อมาจาก "เทโวโรหณะ" แปลว่าการเสด็จลงจากเทวโลก การตักบาตรเทโว จึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๑ พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกสนคร ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ เทศบาลตำบลปะทิว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีที่เก่าแก่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้รู้จักและดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ จึงได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดเขาเจดีย์ ซึ่งจะจัดในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือหลังจากวันออกพรรษา ๑ วันของทุกปี โดยได้จำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เสด็จจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยการจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๑ พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง ๓ ด้วย ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก ซึ่งทางเทศบาลได้จำลองเหตุการณ์ทั้งสามโลก เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นและเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ได้จัดสถานที่สำหรับตักบาตร ตั้งเป็นแนวยาวตามถนนตั้งแต่หน้าบันไดวัดเขาเจดีย์ ถึงถนนเจริญรัฐ-บางจาก ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในเขตเทศบาลตำบลปะทิวและในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอปะทิว สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะทิว กศน.อำเภอปะทิว สาธารณสุขอำเภอปะทิว โรงเรียนปะทิววิทยา โรงเรียนอนุบาลปะทิว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สภาวัฒนธรรมอำเภอปะทิว/ตำบลบางสน และห้างร้านในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว พร้อมใจกันมาตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น ลำดับขั้นตอนของกิจกรรมที่จัดขึ้น
๑. เชิญประธาน โดยนายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี
๒. พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ แก่พุทศาสนิกชนทั้งหลายที่ร่วมงาน
๓. การแต่งกายจำลองเหล่าเทวดา - นางฟ้า เดินลงจากสรวงสวรรค์เพื่อมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เสด็จกลับโลกมนุษย์
- การจำลองเดินลงจากเขาเจดีย์ มีผู้อัญเชิญพระพุทธรูปเดินนำและผู้ถือบาตรพระ ตามด้วยเหล่าเทวดา เหล่านางฟ้า และพระภิกษุสงฆ์ เดินตามลำดับ
- พุทธศาสนิกชนทั้งหลายยืนรอใส่บาตรกันอย่างเนืองแน่นตลอดแนวถนน และของที่นิยมใช้นำมาใส่บาตร นั้น ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวสวยพร้อมกับข้าว ผลไม้ ขนมไทย ๆ ต่าง ๆ แล้วยังมีข้าวต้มมัด และข้าวต้มใบกะพ้อ ประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา นับว่าเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาประจำทุกปีของเทศบาลตำบลปะทิว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ของชาติ ไว้ให้ลูกหลานในชุมชนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในสังคม พร้อมกับเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกันในท้องถิ่น
อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
มีการจำลองเหตุการณ์พระพุทธเจ้าเสด็จยังโลกมนุษย์ เพื่อมารับของบิณฑบาตรจากพระมารดาและญาติโยม พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก พร้อมกับมีนางฟ้าเดินลงมาจากสรวงสวรรค์โปรยดอกไม้
ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
เป็นประเพณีที่สืบสาน ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทุกปี พร้อมกับก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวกันในท้องถิ่น สังคม
การจัดงานเป็นประจำทุกปี
วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
งบประมาณที่ใช้
๔๐,๐๐๐ บาท
ได้รับงบประมาณจาก
- สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)
๑,๐๐๐ คน
ผู้จัด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน) : นายมนต์ชัย โกษฐเพชร
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ : 077591631
โทรสาร :077591632
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด : วัดเขาเจดีย์ สภาวัฒนธรรมอำเภอปะทิว สภาวัฒนธรรมตำบลบางสน ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปะทิว
การสร้างงานและรายได้
- ไม่มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
- มีการสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)

pic

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร๘๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓ ๖๔๘ /โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
อีเมลล์ : [email protected] หรือ [email protected]
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม